ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Všeobecné ustanovenia a osoby zodpovedné za ochranu osobných údajov:

PaedDr. Elena Moravčíková – SOWIRES, sídlom: Rovniankova 1688/18, 851 02 Bratislava-Petržalka, IČO: 50605232, sowires@gmail.com ako prevádzkovateľ internetového sídla www.sowires.sk (ďalej len „Prevádzkovateľ“) garantuje bezpečnosť a ochranu zverených osobných údajov v plnom súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien. Následne sprostredkovateľom/administrátorom je Daniel Očenáš – Reklamná Agentúra, sídlom: Ďumbierska 24, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 50500317, admin@sowires.sk.

2. Využívanie a spracovanie osobných údajov:

Objednávateľ dáva Prevádzkovateľovi svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatvorenia zmluvy, alebo objednávky o poskytnutí služieb, a to až do doby jeho písomného alebo telefonického vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. SoWiRes spracúva vaše osobné údaje na účely sprostredkovania zamestnania a súvisiacich služieb, čo zároveň zahŕňa odpoveď na váš dopyt zamestnania a komunikáciu s vami a vašim potenciálnym zamestnávateľom v priebehu náboru a sprostredkovania zamestnania v role sprostredkovateľa;

 • Poskytnutie súhlasu je dobrovoľné a môžem ho kedykoľvek odvolať;
 • Aby uľahčila náborový proces, spoločnosť SoWiRes môže vykonávať profilovanie mojich osobných údajov;
 • SoWiRes prenáša moje osobné údaje zamestnávateľom, ktorí hľadajú zamestnancov na konkrétne voľné pozície;

Ak neodvoláte svoj súhlas,  vaše osobné údaje budeme spracúvať počas 1 roka od okamihu poskytnutia súhlasu. Ak zhodnotíme, že vaše údaje už nie sú nutné na žiadny z účelov, na ktoré boli spracúvané, tieto údaje zmažeme.  

Môžeme spracúvať nasledujúce osobné údaje, či kategórie osobných údajov. To neznamená, že o každom kandidátovi spracúvame všetky nižšie uvedené osobné údaje. Nemôžeme napríklad uviesť všetky osobné údaje, ktoré nám uchádzači o prácu predkladajú vo svojich životopisoch a ďalších súvisiacich dokumentoch:

 • Meno a priezvisko
 • Akademický titul, dosiahnuté vzdelanie
 • Adresa trvalého bydliska, kontaktná adresa
 • Štátna príslušnosť
 • Dátum a miesto narodenia, rodné číslo
 • Telefónne číslo, e-mailová adresa
 • Očakávaná odmena/plat
 • Vodičské oprávnenie
 • Informácie uvedené vo vašom životopise, prílohy k vašej odpovedi na inzerát či vaša žiadosť o informácie
 • Pracovné skúsenosti / informácie o predchádzajúcom a súčasnom zamestnaní
 • Informácie o registrácii na úrade práce
 • Fotografia (ak nám ju poskytnete ako prílohu k svojmu životopisu)
 • Odkaz na váš profil na sociálnych sieťach a jeho obsah
 • Informácie o začiatku zamestnania, výške platu, ukončení zamestnania
 • Znalosť jazykov, špeciálne schopnosti/znalosti a profesijná kvalifikácia
 • Hodnotenie osobnostných charakteristík

Komu vaše osobné údaje prenášame?

Vzhľadom na skutočnosť, že spracúvame vaše osobné údaje výslovne na účel našich aktivít ako sprostredkovateľa zamestnania a aby sme poskytovali s tým súvisiace služby, prenášame vaše údaje zamestnávateľom hľadajúcim zamestnancov na inzerované pozície alebo na inzeráty vytvorené spoločnosťou SoWiRes. V takom prípade sú spoločnosť SoWiRes a potenciálny zamestnávateľ nezávislými prevádzkovateľmi vašich osobných údajov.

Osobné údaje je možné ďalej poskytovať oprávneným štátnym úradom, inštitúciám či ďalším entitám za splnenia príslušných zákonných podmienok.

3. Bezpečnosť:

Webstránka www.sowires.sk používa pri akomkoľvek pripojení užívateľa a prenose akýchkoľvek údajov šifrované pripojenie SSL, ktoré znemožňuje prístup tretích osôb k prenášaným údajom počas ich prenosu na internete a pozmeňovanie takýchto údajov tretími osobami. Databázy Prevádzkovateľa obsahujúce osobné údaje sú chránené šifrovaným a neverejnými prístupovými údajmi v súlade s najmodernejšími technickými štandardmi. V prípade otázok, neváhajte kontaktovať administrátora webových stránok na admin@sowires.sk.

4. Účel spracovania osobných údajov:

Užívateľ – dotknutá osoba pri svojej návšteve a ďalšom používaní webových stránok www.sowires.sk môže Prevádzkovateľovi poskytnúť svoje osobné údaje. K poskytnutiu osobných údajov užívateľa môže dôjsť pri dobrovoľnej registrácii k odberu newsletteru za pomoci takej e-mailovej adresy, z ktorej možno určiť jeho totožnosť, alebo pri dobrovoľnom vyplnení kontaktných formulárov, spojených s vybraným obsahom webových stránok. Alebo zaradením do databázy životopisov Prevádzkovateľa.

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Nevyhnutnou podmienkou spracúvania osobných údajov užívateľa Prevádzkovateľom na účel zasielania newsletteru je udelenie súhlasu užívateľa so spracúvaním osobných údajov v nevyhnutnom rozsahu a zasielaním marketingových správ, pričom tento súhlas je jediným právnym základom spracúvania údajov poskytnutých užívateľom (e-mailovej adresy). Príjemcami týchto osobných údajov je (Mailchimp- automatický newsletterový systém a sprostredkovateľ/administrátor webového sídla).

Cookies

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality a pohodlnejšieho nakupovania ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít. Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať v rámci nastavenia vášho internetového prehliadača. Príjemcami týchto súborov je spoločnosť Google (https://policies.google.com/technologies/partner-sites)

Bližšie informácie nájdete v sekcií: https://www.sowires.sk/cookies/

5. Práva dotknutej osoby:

Práva dotknutej osoby vymedzuje kapitola 3 GDPR.

Ide o právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo práva namietať proti spracúvaniu, ako aj práva na prenosnosť údajov.

Podať žiadosť alebo sťažnosť v súvislosti s ochranou a spracúvaním jej osobných údajov. Každá dotknutá osoba, ktorá chce podať žiadosť alebo sťažnosť a uplatniť svoje si práva, môže tak vykonať:

 • písomne na adrese: PaedDr. Elena Moravčíková, ACC- SoWiRes, Rovniankova 18, 85102 Bratislava,
 • elektronicky na adrese: sowires@gmail.com,
 • osobne na: na adrese sídla SoWiRes.

Máte tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Tel: 02/ 32 31 3214, E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk)

Ak sa osobné údaje spracúvajú na základe písomného súhlasu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Informácie ohľadom ochrany osobných údajov, ako aj kvôli uplatneniu vašich práv ako dotknutej osoby nás prosím kontaktujte na kontaktné údaje uvedené v úvodných ustanoveniach.

Príručku pre občanov o ochrane údajov v EÚ nájdete na nasledovnej webovej stránke:

https://dataprotection.gov.sk/uoou/sites/default/files/su_to_vase_udaje_-_prevezmite_kontrolu.pdf

6. Súhlas so spracovaním osobných údajov: 

Súhlas užívateľa podľa predošlého odseku nadobúda platnosť okamihom dobrovoľného poskytnutia súhlasu zaškrtnutím príslušného políčka v online formulároch a trvá do odvolania súhlasu užívateľom. Prevádzkovateľ má právo spracúvať poskytnuté údaje počas trvania súhlasu. Objednávateľ má právo na zmenu, alebo odstránenie osobných údajov, po kontaktovaní Prevádzkovateľa.

Cieľom tohto dokumentu je poskytnúť vám informácie o osobných údajoch, ktoré zhromažďujeme, prečo tieto údaje zhromažďujeme, ako ich využívame, z akých zdrojov ich získavame, aký je účel ich zhromažďovania, komu smieme tieto osobné údaje poskytnúť a kde môžete získať ďalšie informácie o tom, ktoré vaše osobné údaje sa spracúvajú a ako sú zabezpečené. Ak nesúhlasíte so spracúvaním svojich osobných údajov, či so zásadami ochrany súkromia, nemôžete využívať naše služby.

Služby:

• Headhunting a Recruiting
• Koučing a Mentoring
• Vedenie Assessment Centier
• Konzultácie v oblasti HR stratégie, personalistiky

• Psychodiagnostika FACET5
• Vedenie školení soft skills
• Odborné poradenstvo v oblasti prípravy
   na pracovný pohovor/ pracovné stretnutie
• Business koučing a osobný transformačný koučing